Days of Tomorrow 天 長 地 久
 
勝 本 是 居 住 在 調 景 嶺 , 更 在 村 中 與 鄰 居 玲 相 戀 。 為 了 出 人 頭 地 , 勝 於 是 離 開 調 景 嶺 , 勝 在 片 場 得 蘭 姐 賞 識 , 成 為 新 片 《 天 長 地 久 》 男 主 角 , 而 玲 亦 因 為 投 靠 了 電 影 公 司 老 闆 雷 公 , 成 為 《 天 長 地 久 》 女 主 角 , 勝 誤 會 玲 移 情 別 戀 而 自 暴 自 棄 。 勝 求 助 於 蘭 , 終 續 拍 《 天 長 地 久 》 ; 而 玲 亦 產 下 女 兒 , 並 將 女 兒 交 給 嫦 撫 養 , 自 己 卻 留 在 雷 公 身 邊 。 但 雷 公 對 勝 恨 之 入 骨 , 逐 吩 咐 蘭 設 計 加 害 勝 , 玲 誤 以 為 勝 已 死 , 亦 跳 樓 身 亡 , 原 來 勝 只 給 強 捉 住 , 但 勝 發 現 玲 墮 樓 後 , 勝 欲 跳 樓 殉 情 , 但 勝 被 救 回 , 可 惜 已 成 殘 癈 。
 

導 演 :

劉 宇 鳴

年 份 / 片 長 :

1993, 103 分鐘

演 員 :

劉 德 華 、 劉 錦 玲 、 吳 家 麗

 
 
Copyright © Focus Films Limited. All Rights Reserved.